ورود کاربران

اردبيل

جهاددانشگاهي نهادي است برخاسته ازبطن انقلاب فرهنگي كه ازابتدا، فعاليت‌هاي آموزشي راسرلوحه برنامه‌هاي خود قرار داده و بر اساس نيازهاي تخصصي جامعه در رشد و گسترش آن كوشيده است. اكنون اين نهاد با تجارب آموزشي و تدوين و تعريف دوره‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت و تأسيس مؤسسات آموزش عالي و مراكز آموزش عالي علمي ـ كاربردي و مراكز آموزشي تخصصي كوتاه مدت در استانهاي كشور مجدانه در ارائه خدمات آموزشي فعاليت دارد.

     افزايش آمار فراگيران، گسترش دوره‌ها و رشته‌هاي آموزشي و تأسيس مؤسسات آموزشي و مراكز آموزشي عالي علمي ـ كاربردي، تأسيس و توسعه مراكز آموزشي همه و همه نشانگر استقبال هموطنان عزيز به ويژه قشر جوان از فعاليت‌هاي اين نهاد مي‌باشد.

     تمامي توفيق‌ها و پيشرفت‌ها و افق‌هاي روشني كه در پيش رو داريم مرهون تلاش و ايثار جهادگران عزيز در سراسر كشور است.

     اقبال دلگرم كننده مردم ريشه در مفاهيم نام مقدس جهاددانشگاهي وخدمات خالصانه اين عزيزان دارد. 

 تشكيلات‌ معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی اردبیل

     تشكيلات سازماني معاونت آموزشي واحد شامل  "اداره اجرايي و هماهنگي"، "اداره آموزش، برنامه ريزي و نظارت" و "مراكز آموزش تخصصي كوتاه مدت (شماره يك و كاركنان دولت)" است. در حال حاضر سرپرستي اين معاونت بر عهده جناب آقاي سليم پناهي است.

 برخي از اهداف و طرحهاي اين معاونت عبارتند از:

 ·         طرح‌هاي استانداردسازي و نظارت بر فعاليت‌هاي آموزشي

     استاندارد كردن فضاهاي كالبدي‌، تجهيزات‌، امكانات‌، روشها، شيوه‌ها، محتواي دروس و شناسنامه‌دار كردن دوره‌ها و همچنين نظارت مستمر بر فعاليتها و ارزشيابي آنها و شناسايي نقاط ضعف و قوت.

 ·         تدوين دوره‌هاي آموزشي‌

     تعريف و تدوين دوره‌هاي مختلف آموزشي با هدف ارتقاي سطح كمي و كيفي آموزشهاي جهاددانشگاهي اعم از تكدرس‌، ترميك و بلند مدت مورد نياز جامعه و همچنين تدوين دوره‌هاي آموزش ضمن‌خدمت‌، كوتاه‌مدت و بلندمدت.

 ·         طرحهاي اطلاع رساني آموزشي‌

     اطلاع‌رساني‌، تبادل تجربه‌ها و معرفي قابليت‌ها، توانمندي‌ها و پتانسيل‌هاي آموزشي جهاد دانشگاهي در سطح عمومي و درون سازماني‌

 ·         ارائه خدمات تخصصي آموزشي‌

     برگزاري دوره‌هاي مختلف تخصصي و ميان رشته‌اي به شيوه‌هاي تكدرس‌، ترميك‌، كارگاه‌هاي آموزشي‌، سمينارها و كنگره‌هاي آموزشي‌

 ·         تامين خدمات عمومي و پشتيباني حوزه آموزشي

     تامين و تجهيز ستاد معاونت آموزشي و حمايت اجرايي و مالي از فعاليت‌هاي مستقلي كه در ساير حوزه‌هاي معاونت پيش بيني نشده است‌.

 ·         آموزش ضمن خدمت اعضاي جهاددانشگاهي

     دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت عمومي ـ تخصصي، آموزش‌هاي پودماني، دوره‌هاي بازآموزي و ضمن خدمت، ارائه تسهيلات آموزشي و همايش‌ها، سمينارها، كارگاه‌ها و بازديدهاي علمي.