مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه اراك - مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه سمنان
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه اروميه مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه شهركرد
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه اهواز مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه شيراز
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه ايلام مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه فومن
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه بابل مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه كاشمر
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه بجنورد مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه كرمان
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه بندر انزلي - مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه كرمانشاه
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه بندرعباس مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه لنگرود
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه بيرجند - مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه مراغه
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه تبريز مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه مشهد
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه تهران (1) مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه ملكان
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه تهران (2) مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه ياسوج
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه خرم‌آباد مركز آموزش علمي كاربردي-جهاددانشگاهي
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه رشت مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی/ شعبه زابل
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه رودسر مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاددانشگاهی/ شعبه اصفهان
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه زاهدان مجتمع آموزش‌های تخصصی
- - - مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي/ شعبه زرند