ورود کاربران

  

نخستین همایش علوم انسانی در جهاد دانشگاهی برگزار شد.
 
نخستین همایش علوم انسانی در جهاد دانشگاهی برگزار شد

نوع برنامه: همایش
وضعیت برگزاری: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 1394/10/22

واحد برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی