ورود کاربران

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران                                   


با توجه به رشد روز افزون جمعیت در دهه های آینده، یکی از چالش های اصلی پیش روی جوامع بشری، توسعه پایدار در جهت تامین منابع غذایی کافی و سلامت جامعه در بستر حفظ محیط زیست خواهد بود. همانند منابع طبیعی نظیر آب، خاک و هوا ، ذخایر زیستی نیزاهمیت فراوانی دارند. توجه به تنوع عظیم موجود در میان گونه های جانوری، گیاهی، میکروارگانیسم ها و کاربرد آنها، به توسعه پایدار ملی می انجامد.
با توجه به اهمیت ذخایر زیستی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در سال 1386 و با فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جهاددانشگاهی پایه گذاری گردید و هدف اصلی مرکز ارتقاء فعالیت های ملی در زمینه های جمع آوری، نگهداری و مطالعه منابع زیستی است. در این راستا، این مرکز ضمن پشتیبانی از مراکز ذخایر زیستی کشور و ایجاد شبکه ملی ذخایر زیستی، در تلاش است تا به مرکزی پیشتاز به منظور گردآوری، تکمیل، سامان دهی، استاندارد سازی و حفظ ذخایر زیستی و ژنتیکی برای توسعه دانش، فناوری و افزایش کیفیت زندگی و سلامت و حفظ امنیت غذایی، منابع طبیعی و تنوع زیستی کشور تبدیل گردد.

چشم انداز:
دستیابی به مرکزی پیشتاز به منظور گردآوری، تعيين هويت، كنترل كيفی، طبقه بندی، ثبت، نگهداری، تکثیر و توزيع انواع ميكروارگانيسم‌ها و سلولهاي قابل كشت و تجديد پذير اعم از باكتری، قارچ، ويروس‌، دانه ها و سلولهای گياهی و حيوانی و DNA ژنومی و فرآورده های نوکلئوتیدی ساخته شده" برای توسعه دانش، فناوری و افزایش کیفیت زندگی و سلامت و حفظ تنوع زیستی در کشور و عرضه به جامعه جهانی.
 
ماموریت:
1- شناسايی، تهيه و گردآوری ميكروارگانيسم ها و سلولهای حيوانی و انسانی و دانه‌ها و سلولهای گياهی، از منابع بومی  وغیر بومی
2- تهيه بانك DNA از منابع  مختلف بومی و غيربومی
3- تهيه، كنترل و گردآوری ناقلهای نوكلئوتيدی و ميزبان های مورد استفاده در مطالعات زيست فناوری
4- پشتیبانی از بانكهای موجود در مراكز پژوهشی و دانشگاهی كشور همچنين كنترل كيفی و تعيين هويت ذخاير آنها و نگهداری نمونه های آنها  (Back up) براي استفاده آتی همان مراكز
5- ثبت ميكروارگانيسم‌ها و سلولهای جديد كه توسط افراد حقيقی يا حقوقی تهيه می‌شوند به منظور حفظ مالكيت معنوی آنها
6- تهيه و پيشنهاد قوانين و آيين نامه های لازم به مراجع قانوني ذی صلاح براي تصويب به منظور حفاظت از ذخاير زیستی و ژنتيكی كشور
7- دسته بندی و ثبت اطلاعات علمی و تخصصی ذخاير موجود در مراكز پژوهشی و دانشگاهی كشور و ايجاد بانك و شبكه اطلاعاتی الکترونیک از همه ميكروارگانيسم ها و ذخاير سلولی به منظور تامين نياز مراكز علمي، دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی كشور
8- ايجاد ارتباط و تعامل علمی، تخصصی با مراكز و بانكهای مرتبط و معتبر بين‌المللی و ارتقاء موقعيت علمی – پژوهشی مركز در سطح ملی –منطقه ای و جهانی

مهمترين دستاوردهاي مركز

بانكها و بخشهاي مركز :

-بانك سلولهاي انساني و جانوري

- بانك ميكروارگانيسم ها

-بانك گياهي

-بانك مولكولي

- اداره خدمات تخصصي

- اداره آموزش

- اداره امور پژوهشی