ورود کاربران

آموزش های بین المللی

آموزش های بین الملل؛ پیشتازی جهاد دانشگاهی در توسعه آموزش

 

جهاددانشگاهي توانايي ارايه آموزش‌هاي تخصصي در سطح بين الملل به ويژه كشورهاي منطقه را داشته و آموزش های بین المللی این نهاد در راستای توسعه تخصصی دوره ها و بر اساس نیازسنجی های انجام شده است. برگزاري آموزش هاي مشترک درزمينه ليزر پزشکي، با انستيتو تحقيقات ليزر مسکو، برگزاری دوره هاي دانش‌افزايي زبان و ادبيات فارسي برای اساتید و دانشجویان بیش از 20 کشور جهان و برگزاری دوره‌هاي آموزشي فلوشيپ ليزري با آلمان براي دندانپزشکان برخی از توانمندی های اجرایی جهاد دانشگاهی در عرصه بین الملل  مي باشد.