ورود کاربران

امور اعضای هیات علمی
فرم رزومه  

فرم رزومه
آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي  

آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي
ارتقاء اعضای هیات علمی به مرتبه استادیاری  

ارتقاء اعضای هیات علمی به مرتبه استادیاری
فرم صلاحيت عمومي  

فرم صلاحيت عمومي
شناسنامه علمی متقاضی استخدام در رسته هیات علمی جهاددانشگاهی  

شناسنامه علمی متقاضی استخدام در رسته هیات علمی جهاددانشگاهی
فرم‌های مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی(حوزه‌ی پژوهشی) - جدید  

فرم‌های مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی (حوزه‌ی پژوهشی) - جدید
فرم‌های مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی (حوزه آموزشی)- جدید  

فرم‌های مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی (حوزه آموزشی)- جدید
منابع مطالعاتی مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب  

منابع مطالعاتی مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب
آیین‌نامه ارتقاء و گزارش فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيات علمی وزارت بهداشت  

آیین‌نامه ارتقاء و گزارش فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيات علمی وزارت بهداشت
دستورالعمل اجرایی جذب با آرم جهاددانشگاهی  

دستورالعمل اجرایی جذب با آرم جهاددانشگاهی
12